PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Prevádzkový poriadok

Sport House Trnava
Milan Drobný

 

 

1. Úvodné ustanovenia

Pre účely tohto prevádzkového poriadku sa rozumie:

1.1.    „Prevádzkovateľ“ je obchodná spoločnosť Milan Drobný, so sídlom Okružná 6498/12,917 01 Trnava, IČO: 33220271, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Trnava. Číslo živnostenského registra: 207-10113. Prevádzkovateľ poskytuje služby spojené s pohybom, so zdravým životným štýlom, redukčné programy, osobné tréningy, najmä služby v posilňovne - fitness, kardio zóny, cvičenie s vlastnou váhou, kondičný tréning, silový tréning, skupinové cvičenia, individuálne cvičenia, tréning pre rôzne športové kluby ako doplnkový tréning a iné služby. Spôsobom poskytovania služieb sa rozumie umožnenie Klientom prevádzky využívať jednotlivé prevádzky Centra, alebo čerpať jeho služby na základe riadneho zaplatenia vstupného.

1.2.   „Centrum“ je športovo-relaxačné centrum Sport House prevádzkované v priestoroch polyfunkčnej budovy na poschodí, B.S.Timravy 1, 917 01 Trnava.

1.3.   „Klient“ je fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je oprávnená využívať jednotlivé prevádzky Centra. Osoba mladšia ako 15 rokov má vstup povolený iba pod dohľadom rodiča, alebo osoby staršej ako 18 rokov. Identifikácia Klienta pri každom vstupe do Centra prebieha formou predloženia klubovej karty, v prípade jednorazového vstupu identifikácia prebieha formou nahlásenia priezviska a mena, ktoré si prevádzkovateľ môže overiť požiadaním o predloženie dokladu totožnosti.

1.4.   „Zodpovedná osoba“ je zamestnanec Prevádzkovateľa, alebo iná osoba poverená Prevádzkovateľom dohľadom nad využívaním služieb zo strany užívateľa, poradenstvom, inštruktážou, alebo akoukoľvek inou činnosťou bezprostredne súvisiacou s aktivitami užívateľa v areáli a využívaním služieb poskytovaných Prevádzkovateľom. Konaním Prevádzkovateľa podľa týchto podmienok sa rozumie aj konanie zodpovednej osoby.

1.5.    „Cenník“ je prehľad cien poskytovaných služieb prevádzkovateľom v Centre. Cenník je k nahliadnutiu na viditeľnom mieste. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny cien v Cenníku.

1.6.   „Otváracie hodiny“ sú hodiny, počas ktorých je možné využívať služby Centra. Sú uvedené na vstupe do Centra. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny.

1.7.   „Prevádzkový poriadok“ je súhrn práv a povinností Klienta alebo inej osoby využívajúcej služby (hosť) v Centre vypracovaný prevádzkovateľom, ktorý mimo iného stanovuje bližšie podmienky poskytovania služieb Prevádzkovateľom a s ktorými je užívateľ alebo iná osoba prostredníctvom zodpovednej osoby rovnako oboznámená pri vstupe do Centra. Riadne a dostatočné oboznámenie s prevádzkovým poriadkom je základnou podmienkou pre vstup Klienta alebo inej osoby do Centra. Klient alebo iná osoba svojim vstupom do Centra potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámila so všetkými ustanoveniami prevádzkového poriadku a že je s nimi uzrozumená. Prevádzkový poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v Centre Sport House. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v prevádzkovom poriadku.

1.8.   „Sport House karta“ je karta, ktorou sa Klient preukazuje pri odoberaní služieb poskytovaných Prevádzkovateľom pri každej návšteve.

1.9.   „Permanentka“ je služba, ktorú poskytuje Prevádzkovateľ a jej platnosť je časovo obmedzená podľa druhu zakúpenej služby. Informácie o druhoch permanentky, ktoré si môže Klient zakúpiť, poskytne Prevádzkovateľ alebo Zodpovedná osoba Klientovi na jeho vyžiadanie osobne, telefonicky, prípadne elektronickou formou (e-mailom, správou cez Facebook). Klient tiež môže tieto informácie zistiť na webovej stránke https://www.sporthouse.sk/cennik.

1.10.  Prevádzkovateľ má právo si vyžiadať doklad totožnosti od návštevníka pri vstupe do Centra spolu s klubovou kartou Sport House.

1.11.   „Darčeková poukážka“ je cenina v určitej hodnote, ktorú si môže Klient u Prevádzkovateľa zakúpiť. V prípade ak Klient predloží platnú darčekovú poukážku Prevádzkovateľ je povinný zmeniť hodnotu poukážky na permanentku v jej hodnote podľa výberu držiťeľa permanentky.

1.12.   „Kredit študent“ sú finančné prostriedky pripísané na účet Klienta, ktorý je študentom strednej školy a denným študentom vysokej školy, maximálne však do veku 26 rokov. Pri vstupe uplatnení zľavy sa musia preukázať ISIC kartou.

1.13.   „Promo vstup“ je poskytnutý bezplatný jednorazový vstup novému Klientovi, ktorý ešte nie je zákazníkom Sport House. Podmienkou bezplatného jednorazového vstupu je vypísanie registračného formulára na webovej stránke www.sporthouse.sk/registracia. Klient tento promo vstup môže využiť bezplatne iba jedenkrát.

1.14.   „Storno rezervácie“ je zrušenie rezervácie na skupinové cvičenie v Sport House v súlade s podmienkami bodu 2.10 až 2.14.

1.15.   „Web stránka“ je internetová aplikácia www.sporthouse.sk, prostredníctvom ktorej sa dá rezervovať na jednotlivé služby poskytované Prevádzkovateľom za podmienok bodu 2.10 až 2.14.

1.16.   „Firemná zľava“ – zvýhodnené podmienky. Klient je povinný sa na uplatnenie firemnej zľavy preukázať dokladom, ktorý ho oprávňuje využiť zvýhodnené podmienky (zamestnanecky preukaz, resp. iný doklad podľa dohody so zamestnávateľom).

1.17.   „Tréner a inštruktor“ je osoba poskytujúca osobné tréningy a skupinové cvičenia za odplatu v internom stave Prevádzkovateľa.

1.18.  „Balík“ je opakované poskytovanie služieb určitého druhu (osobný tréning), ktorý má stanovený počet návštev, ohraničený rozsah a pevne určenú cenu. Predáva sa ako jeden celok, balík je nutné zakúpiť jednorázovo a nie je možné ho vrátiť, ani v prípade zmeny inštruktora. Platnosť balíka je vždy 1 až 3 mesiace od zakúpenia, v závislosti od toho, aký druh balíka si Klient zakúpi (jednomesačný / trojmesačný).

1.19.  „Akcia“ je jednorazová udalosť, ktorá nie je súčasťou žiadneho balíka a nie je ani súčasťou žiadnej Permanentky, je spoplatňovaná osobitnou cenou.

1.20.   Prevádzkovateľ môže pri zakúpení viacerých Permanentiek poskytnúť zľavu. Zľavy sa poskytujú podľa dohody s Prevádzkovateľom.

1.21.   Prevádzkovateľ poskytuje užívateľovi za odplatu v zmysle Cenníka služby podľa prevádzkového poriadku a týchto podmienok.

1.22.   Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť na vyžiadanie Klienta výpis dobití /čerpaní kreditu a históriu jeho návštev, maximálne však za dobu platnej permanentky.

 

2. Podmienky prevádzky

2.1.   Dispozične je Centrum členené nasledovne: Posilňovňa, Skupinové cvičenia, Prístrojová lymfodrenáž.

2.2.   Cena Permanentky je stanovená na základe druhu čerpanej služby a časového pásma, v ktorom Klient čerpá službu. Aktuálne ceny Permanentiek sú uvedené v Cenníku, ktorý je vždy dostupný na prevádzke. V prípade, ak Klient čerpá službu, ktorá nie je obsiahnutá v Permanentke, bude Klientovi účtovaný jednorazový vstup.

2.3.   Pred prvou návštevou je Klient povinný uskutočniť registráciu prostredníctvom webovej stránky www.sporthouse.sk/registracia. Pri prvej návšteve je Klientovi na recepcii vyhotovená Sport House karta, ktorú je potrebné predložiť pri každej návšteve Centra. Za klubovú kartu sa uhrádza záloha 5€. Sport House kartu je možné vrátiť, ak sa Klient rozhodne naďalej nevyužívať služby Prevádzkovateľa, v tom prípade bude Klientovi záloha v hodnote 5€ vrátená.

2.4.   Pri zakúpení permanentky podľa platného Cenníka bude Klientovi vystavená Sport House karta, ktorá slúži na identifikáciu Klienta, je neprenosná a špecifická pre každého Klienta. V prípade, že Klient nepredloží Sport House kartu, nemusí mu byť umožnené čerpanie vstupu z premanentky, ale Prevádzkovateľ môže požadovať úhradu jednorazového vstupu. Pri strate/odcudzení/poškodení/zabudnutí Sport House karty je Klientovi vystavená nová Sport House karta za poplatok v zmysle platného Cenníka.

2.5.   Na jednu Sport House kartu je umožnený vstup iba jednej osobe, na ktorú sa kupovala permanentka.

2.6.   Pri prvej návšteve Centra poskytne Prevádzkovateľ na vyžiadanie poverenú osobu, ktorá Klienta prevedie priestormi fitnescentra a podá inštruktáž, ak je potrebné.

2.7.   Klient si môže zakúpiť permanentku v hotovosti, platobnou kartou pri každej návšteve Centra a prostredníctvom e-shopu na webovej stránke www.sporthouse.sk.

2.8.   Služby a tovar, ktoré Klient odoberá počas návštevy Centra sa zaznamenávajú do systému. Klientovi sú stiahnuté z Kreditu uzatvorením účtu pri odchode Klienta.

2.9.  V prípade žiadosti o rezerváciu skupinových cvičení musí mať klient zakúpenú príslušnú Permanentku. Dĺžka jednej lekcie je minimálne 55 minút. Rezerváciu je možné uskutočniť na dva týždne vopred. V prípade ak sa Klient rezervovaného skupinového cvičenia nezúčastní a minimálne 1 hodinu vopred pred začiatkom skupinového cvičenia nenahlási svoju neprítomnosť, bude mu poplatok za skupinové cvičenie zaúčtovaný tak, ako by sa ho zúčastnil.

2.10.   Rezervácie je možné zrušiť bez poplatku 1 hodinu pred začatím lekcie alebo danej služby a to cez rezervačný systém, telefonicky, e-mailom, alebo osobne.

2.11.   V prípade ak sa klient nedostaví na rezervované skupinové cvičenie včas, rezervácia mu môže byť zrušená začatím hodiny skupinového cvičenia.

2.12.   Rezervácie je možné zadať prostredníctvom webovej stránky www.sporthouse.sk, osobne na recepcii alebo telefonicky. Na uskutočnenie rezervácie musí klient nahlásiť číslo Sport House karty, prípadne meno a priezvisko.

2.13.   Podmienkou rezervácie na internete je registrácia na webovej stránke www.sporthouse.sk, nahlásenie mailovej adresy a telefónneho čísla. Na Sport House karte je uvedené heslo klienta. Klient si môže prostredníctvom web stránky www.sporthouse.sk svoje heslo zmeniť. Na online rezerváciu sa tiež vzťahujú podmienky bodu 2.10. až 2.12.

2.14.   Každé skupinové cvičenie je limitované počtom Klientov. V prípade naplnenia kapacity daného skupinového cvičenia, môže Prevádzkovateľ odmietnuť poskytnutie služby Klientovi, ktorý nebol vopred na skupinové cvičenie prihlásený.

2.15.   Pri zabudnutí, strate, odcudzení, poškodení alebo zámene Sport House karty a vyžiadania založenia novej, je klient povinný sa preukázať dokladom totožnosti. Pri založení novej karty z dôvodu zabudnutia/straty/odcudzenia/poškodenia sa účtuje poplatok zmysle platného Cenníka.

2.16.   V prípade, ak chce Klient ukončiť využívanie služieb poskytovaných Prevádzkovateľom, je povinný ešte pred týmto ukončením vyčerpať Permanentky a všetky finančné prostriedky na Sport House karte. Nevyčerpaný kredit na Sport House karte nie je možné vrátiť a ani previesť na iného klienta.

2.17.   K úschove vecí v šatniach slúžia očíslované skrinky so zámkami. Klientovi je pri vstupe pridelený kľúč, ktorý je povinný pri odchode vrátiť. V prípade straty si môže Prevádzkovateľ nárokovať zaplatenie sumy vo výške 5,- EUR.

2.18.   Zodpovednosť Prevádzkovateľa za škodu vzniknutú Klientovi sa riadi platnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v Centre. Cenné predmety si môžete uschovať na recepcii.

2.19.   Klient je povinný pri odchode skrinku vyprázdniť a nechať ju odomknutú. Prevádzkovateľ má právo skrinky, ktoré zostanú zamknuté i po prevádzkovej dobe otvoriť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody či straty, spôsobené porušením povinnosti nechať skrinku prázdnu a odomknutú. Prevádzkovateľ má povinnosť veci, nájdené v skrinke, skladovať, max. však po dobu 30 dní. Pri odovzdaní daných vecí bude Prevádzkovateľ účtovať užívateľovi manipulačný poplatok v zmysle platného Cenníka.

2.20.   Prevádzkovateľ má povinnosť max. po dobu 30 dní veci nájdené v Centre skladovať.

2.21.   Prevádzkovateľ neposkytuje akékoľvek informácie o Klientoch tretím osobám, a to najmä o výške kreditu, kontaktných údajoch, histórií návštev. Informácie o web hesle alebo výške kreditu poskytuje Prevádzkovateľ Klientovi iba osobne, nikdy prostredníctvom mailu alebo telefónu.

2.22.   Strata, odcudzenie, či poškodenie kľúča Sport House je spoplatnená podľa platného Cenníka. Klient zodpovedá za kľuč, ktorý obdržal na recepcii počas celého využitia služieb, ktoré sa rozhodol využiť. Pri zámene prideleného kľúča Klienta s iným Klientom, nebude reklamácia kreditu uznaná. Pred opustením prevádzky je klient povinný vrátiť kľúč.

2.23.   Klient nie je oprávnený uplatňovať od Prevádzkovateľa akékoľvek nároky z dôvodov primeraných a odôvodnených obmedzení prevádzky Centra (športové, spoločenské či iné akcie), pokiaľ bol o nich informovaný pri vstupe.

2.24.   Prevádzkovateľ má právo prenajať ktorékoľvek športovisko alebo jeho časť inej osobe alebo osobám.
2.25.   Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo obmedziť prevádzku Centra v odôvodnených prípadoch. To platí najmä pri nevyhnutných opravách a údržbe, ktoré sa nezlučujú so zachovaním bežnej a pre členov komfortnej a bezpečnej prevádzky, rovnako aj v situácii spôsobenej vyššou mocou (napr. havárie vodovodného potrubia, dodávky vody, alebo dodávke teplej vody, výpadok elektriny vytápania a podobné vonkajšie vplyvy). Klientovi v tomto prípade nevzniká nárok na kompenzáciu.

2.26.   Klient je povinný riadiť sa všetkými usmerneniami a pokynmi Prevádzkovateľa umiestnených na prevádzkach počas celej doby návštevy Centra.

2.27.   Deti do 15 rokov majú vstup do posilňovne dovolený iba pod odborným dohľadom trénera. Deti do 12 rokov majú vstup na skupinové cvičenia dovolený pod dohľadom rodičov alebo trénera.

2.28.   Zákaz vstupu do prevádzky platí pre:

a)      Osoby pod vplyvom alkoholu alebo toxických látok

b)      Osoby so zvieratami

c)      Osoby trpiace prenosnými, infekčnými chorobami (v prípade pochybností môže byť Klient požiadaný o potvrdenie od lekára) alebo osoby o otvorenými poraneniami, prípadne kožnými problémami alebo trpiace akoukoľvek chorobou, ohrozujúcou zdravie ostatných Klientov

d)      Osoby, ktoré zamýšľajú využiť komplex na komerčné alebo neštandardné využitie bez povolenia zodpovednej osoby (manažér prevádzky)

e)      Osoby v znečistenom oblečení alebo obuvi

2.28.   Z bezpečnostných dôvodov majú osoby, ktoré sa nemôžu samostatne pohybovať alebo obliekať, či vyzliekať bez pomoci inej osoby, ako aj osoby s výrazným fyzickým alebo psychickým postihnutím, vstup do šatne povolený v doprovode inej osoby, ktorá je na spomenuté úkony spôsobilá.

2.30.   V prevádzke je zakázané:

a)    Fajčenie
b)    Vnášanie a používanie sklenených predmetov (vrátane fliaš)

c)    Fotografovanie alebo filmovanie osôb ako aj skupín bez ich súhlasu. Na fotografovanie, či filmovanie určené na komerčné účely a pre tlač je potrebné získať povolenie od zodpovednej osoby, a to manažéra prevádzky

d)    Vytvárať nadmerný hluk a svojím správaním obmedzovať pohodlie ostatných Klientov
e)    Používanie športových a hracích potrieb

f)    Používanie drogistického tovaru mimo spŕch

g)    Konzumovať  (čokoľvek)

h)    Zasahovanie do technického vybavenia

i)    Žiadať zamestnancov o služby, ktoré odporujú Prevádzkovému poriadku

j)    Vodiť deti do sály na skupinové cvičenia určené pre dospelých

2.31.   Klient je povinný :

a)    dodržiavať čistotu a hygienu v priestoroch Prevádzky, taktiež v prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku informovať zodpovedných vedúcich zamestnancov,

b)    neodkladne informovať zamestnancov v prípade zistenia náhleho zhoršenia zdravotného stavu, prípadné spozorovanie zdravotných ťažkostí,

c)    šetrne zaobchádzať so zariadeniami Prevádzky a nepoškodzovať priestory a majetok Prevádzky,

d)    používať čistú a vhodnú športovú obuv,

e)    dodržiavať pokyny trénera,

f)    po ukončení skupinového cvičenia uložiť použité náradie na miesto jemu určené (nevynášať náradie zo sál),

g)    používať pri cvičení v priestoroch posilňovne uterák

h)    očistiť kardio stroje po použití

ch)    zabezpečiť dozor pre odložené deti v detskom kútiku, alebo požiadať
Prevádzkovateľa o službu stráženia detí, inak sa deti nesmú pohybovať v Centre.

2.32.   Za poranenia a úrazy, ktoré si Klient spôsobí vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním Prevádzkového poriadku, Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

2.33.   Klienti využívajú Prevádzkovú časť na svoje vlastné riziko, bez nároku na námietky voči Prevádzkovateľovi.

2.34.   Klient, ktorému jeho zamestnávateľ poskytuje benefit v podobe Firemnej zľavy alebo preplácania časti alebo celých vstupov do akéhokoľvek športoviska Prevádzkovateľa, je povinný zistiť si podmienky uplatnenia a poskytovania benefitu u svojho zamestnávateľa. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za nedostatočné alebo chybné poskytnutie informácií zamestnávateľa Klienta.

2.35.   Klient, ktorému jeho zamestnávateľ poskytuje benefit v podobe Firemnej zľavy alebo preplácania časti alebo celých vstupov do akéhokoľvek športoviska Prevádzkovateľa, je povinný preukázať sa pri vstupe zamestnaneckým preukazom (badge) na vyzvanie zodpovednej osoby Prevádzkovateľa. Ak tento nepredloží, nebude mu umožnené čerpať zvýhodnený vstup.

2.36.   Klient, ktorý má záujem o osobný tréning s trénerom môže požiadať zodpovednú osobu Prevádzkovateľa o kontakt, resp. odporúčanie.

2.37.   V celom Centre platí prísny zákaz fajčenia. Fajčenie v priestoroch Sport House je považované za chovanie obmedzujúce iných Klientov v jeho riadnom využívaní.

2.38.   Cvičebné náradie, posilňovacie stroje a ďalšie vybavenie Centra sú Klienti povinní používať jedine spôsobom k tomu určeným. Sú pri tom povinní chovať sa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, ani k ohrozeniu zdravia vlastného, alebo zdravia iných Klientov. Za poranenia a úrazy, ktoré si Klient zapríčinil vlastnou neopatrnosťou, nezohľadnením vlastného zdravotného stavu a nerešpektovaním prevádzkového poriadku, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.

2.39.   Klient sa na cvičení v areáli Prevádzkovateľa zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo, je zdravý telesne aj duševne a je schopný cvičenie absolvovať. Pred každým cvičením zváži svoj aktuálny zdravotný stav a tomu prispôsobí druh cvičenia, intenzitu, záťaž a dĺžku cvičenia.

2.40.   V prípade dokázateľného zámerného poškodenia majetku Prevádzkovateľa, je Klient povinný škodu v plnom rozsahu nahradiť.

2.41.   Reklamovanie zakúpeného tovaru alebo služieb sa uskutočňuje v zmysle reklamačného poriadku.

2.42.   V prípade reklamácie zostatku kreditu na Sport House karte, je Klient povinný predložiť doklad o jeho dobití.

2.43.   Klient je v prevádzkach povinný správať sa tak, aby nerušil pohodlie iných Klientov, aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku a aby svojimi úkonmi nenarúšali pracovné povinnosti zamestnancov Sport House.

2.44.   V prípade, že Klient svojím konaním, ktorým porušil svoju povinnosť uvedenú v bode 2.54 alebo inú právnu povinnosť, spôsobí Klient škodu, je za ňu plne zodpovedný v súlade s ustanovením § 420 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2.45.   V prípade uzatvorenia prevádzky z technických príčin, resp. zo zákona, nárok na vrátenie alikvotnej sumy, resp. predĺženie platnosti aktivovanej Permanentky Klientovi nevzniká.

2.46.   V prípadne neschopnosti využívať aktivovanú Permanentku (zo zdravotných/osobných dôvodov), nárok na vrátenie alikvotnej sumy/predĺženie platnosti aktivovanej Permanentky Klientovi nevzniká.

2.47.   Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny rozvrhu skupinových cvičení, bez nároku kompenzácie zakúpených/aktivovaných Permanentiek.

2.48.   Podmienkou registrácie (vydania Sport House karty, resp. aktivovania Permanentky a využitia služieb) je nahratie fotografie do systému. V prípade, že klient odmietne uloženie fotografie do systému, nebude mu využitie služby umožnené.

2.49.   Klient je zodpovedný za nahlásenie dátumu aktivácie Permanentky a správne vyplnenie údajov v registrácii.

2.50.   Klient je povinný skontrolovať si blok z registračnej pokladne v momente jeho vydania. Dodatočné reklamácie nie sú akceptované.

 

3.  Starostlivosť o čistotu

3.1. Upratovanie priestorov Centra sa vykonáva denne pred začatím prevádzky a priebežne podľa potreby. Očista zariadení na osobnú hygienu, povrchových plôch a podláh je vykonávaná počas celého dňa podľa potreby. Nádoby na odpad umiestnené v prevádzke sú vyprázdňované podľa potreby. Osvetľovacie telesá a okná sú chránené pred rozbitím dostatočnou vzdialenosťou a sú čistené podľa potreby, najmenej však raz ročne.

3.2. Za dezinfekciu, čistenie, upratovanie ako aj všetky činnosti s čistotou a poriadkom na celej prevádzke je zodpovedný Prevádzkovateľ.

 

4.  Ochrana osobných údajov

4.1. Prevádzkovateľ  :

Miriam Drobná
Okružná 6498/12,917 01 Trnava

IČO: 34427066

IČ DIČ: SK1036355639

zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Trnava, číslo:

4.2. Prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracúva osobné údaje Klientov za účelom:

a)    Registrácie klienta - v rozsahu spracúvaných osobných údajov (meno, priezvisko,  e-mail, telefónny kontakt, fotografia a podpis),

b)    Marketingu - zasielaním newsletter správ, a to formou elektronickej pošty, telefonicky alebo formou služieb krátkych SMS alebo MMS správ v rozsahu spracúvaných osobných údajov: (meno, priezvisko, telefónny kontakt a e-mail).

4.3.   Klient udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov uvedených v registračnom formulári, a to počas celého trvania platnosti Sport House karty. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Klienta. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Klient kedykoľvek odvolať písomnou formou zaslanou na sídlo Prevádzkovateľa. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Klienta Prevádzkovateľovi.

4.4.   Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

a)    spracované osobné údaje Klientov ( dotknutých osôb) použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít,

b)    nesúhlasom so zasielaním newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia registrácie a poskytnutia služieb.

4.5.   Spoločné ustanovenia:

Ochrana osobných údajov Klientov Centra sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom práva klientov sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od Prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje  spracúvané, opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov Klienta, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

Osobné údaje, ktoré Klient poskytuje Prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny je Klient povinný o ich zmene bezodkladne informovať Prevádzkovateľa.